Konkurs dla średnich miast

Jeśli planujesz zrealizować projekt w mieście średniej wielkości, to zainteresuj się konkursem dla tej grupy miast.
Do dyspozycji jest 150 mln zł

Konkurs ogólny

W tej sekcji znajdziesz informacje o projektach planowanych do realizacji w konkursie ogólnym,
w którym na przedsiębiorców czeka 550 mln złotych.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku". Projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:

1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,

2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

 Poziom dofinansowania:

- Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,

- Część doradcza – maksymalnie 50%,

- Część inwestycyjna – maksymalnie 70%  (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Kwota dofinansowania:

- Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł,
- Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł,
- Część inwestycyjna - nie jest określona maksymalna kwota dofinansowania na projekt, natomiast przy maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (50 MLN EUR) kwota dofinansowania może wynieść nawet do 150 MLN PLN.

Z działania mogą skorzystać – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,  które:

- zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy

- przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy).

- prowadziły lub prowadzą prac badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

- wydatki inwestycyjne:

- zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
- zakup nieruchomości
- roboty budowlane
- budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
- nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne

- eksperymentalne prace rozwojowe

- usługi doradcze

Efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług). Do otrzymania dofinansowania konieczne jest wdrożenie innowacyjnego produktu. Innowacyjny produkt to nowy lub znacząco ulepszony wyrób czy usługa. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu. Bardzo ważne jest jednak, aby w wyniku znaczącego ulepszenia produkt posiadał całkiem nowe cechy lub funkcje, których wcześniej nie miał. Jednocześnie muszą one wynikać z przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych. Innowacyjność produktu jest kryterium rozstrzygającym. Oznacza to, że w przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów wsparcie w pierwszej kolejności otrzyma projekt, który będzie cechował się większą innowacyjnością.